Weer een veroordeling van de Belgische Staat voor niets?

Weer een veroordeling van de Belgische Staat voor niets? 

Op woensdag 13 september bracht de Raad van State de staatssecretaris voor Asiel en Migratie een nieuwe klap toe door haar instructie om alleenstaande mannen uit te sluiten van opvang op te schorten. De uitspraak van de Raad van State is even kort als krachtig: deze instructie is onwettig.

Deze opvangcrisis, die al 2 jaar duurt, is een echt schandaal.

Alles is al gezegd, zowel over de duizenden veroordelingen van de Staat in individuele gevallen als over de gerechtelijke uitspraken die zijn verkregen door verenigingen, waaronder de Liga voor Mensenrechten, om de regering te dwingen zich aan de wet te houden.

Afgelopen juli nog veroordeelde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens België in de zaak Camara, waarbij het wees op het “systematisch falen van de Belgische autoriteiten om gerechtelijke uitspraken uit te voeren (…)”, wat een schending is van het recht op een eerlijk proces.

Als gevolg hiervan slapen ongeveer tweeduizend alleenstaande mannen op straat of in ongezonde onderkomens zonder water of elektriciteit.

 

Maar er bestaan oplossingen.

De verenigingen hebben het werk gedaan en voorstellen gedaan, in het bijzonder een verplicht distributieplan in de gemeenten. Voor zover wij weten is deze situatie ongekend: een staatssecretaris, en met haar de hele regering sinds haar beslissing werd bevestigd in Kern, die weigert de wet te respecteren en op voorhand aankondigt, wetende dat het risico op schorsing door de Raad van State zeer waarschijnlijk is, dat ze haar beleid niet zal wijzigen, zelfs als haar beslissing wordt geschorst. Sterker nog, ze zal dit bevestigen zodra de beslissing bekend is. Toch zijn dit basisregels van de Rechtsstaat – respect voor de wet, respect voor gerechtelijke uitspraken – die een absolute rode lijn zouden moeten zijn voor alle partijen in de coalitie. Het is absoluut noodzakelijk dat de regeringspartijen deze beslissing terugdraaien en oplossingen implementeren.

Als ze dat niet doen, dragen ze een verpletterende verantwoordelijkheid voor de opkomst van extreem-rechts, dat ze beweren te bestrijden.

 

Vivat International België heeft de zaak gebracht voor de Raad van VN voor de Mensenrechten!

 

54e gewone zitting van de Mensenrechtenraad, 11 september -13 oktober 2023

 

Punt 3 : Algemeen debat over de bevordering en bescherming van alle mensenrechten, burgerrechten en politieke, economische, sociale en culturele rechten, waaronder het recht op ontwikkeling

 

Gezamenlijke mondelinge verklaring afgelegd door : VIVAT Internationaal

 

Mijnheer de Voorzitter,

 

VIVAT International en The Daughters of Charity of St. Vincent de Paul zijn verontrust over de crisis in de opvang van migranten in België. De uitspraak van de Raad van State dat iedereen recht heeft op huisvesting is geruststellend. Hoewel we verheugd zijn over de opschorting van de beperking voor alleenstaande mannelijke asielzoekers om toegang te krijgen tot de opvang, waarschuwen we dat er onvoldoende plaatsen zijn voor een vlotte uitvoering van het beleid.

 

Ook de stelling van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole de Moor, dat de migratiecrisis niet alleen met huisvesting kan worden opgelost, wordt opgemerkt. Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, bevestigen wij met klem dat adequate huisvesting een fundamenteel mensenrecht is dat nooit op de lange baan mag worden geschoven onder het mom van het vinden van betere oplossingen. We sluiten ons aan bij het standpunt van de federale meerderheid, vertegenwoordigd door de tussenkomst van Petra De Sutter, dat “het er nu op aankomt dat de situatie ter plaatse verbetert.

 

We benadrukken de uitspraak van de Raad van State dat discriminatie van alleenstaande mannelijke asielzoekers in strijd is met het recht op opvang dat de wet van 12 januari 2007 aan ALLE asielzoekers toekent.

 

We roepen België daarom op om ervoor te blijven zorgen dat de rechten van migranten en asielzoekers gerespecteerd en beschermd worden.

 

Dank u.